Κατ'αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους IV του περί Εταιρειών Νόμου.

64A. –(1) Οι διατάξεις του Μέρους ΙV του περί Εταιρειών Νόμου, υπό τον τίτλο «Ετήσια Έκθεση» (άρθρα 118 έως 122) και «Οικονομικές Καταστάσεις και Έλεγχος» (άρθρα 141 έως 169), αντίστοιχα, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, στην έκταση που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, στους συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με το παρόντα Νόμο, εφόσον ο μόνος ή όλοι οι ομόρρυθμοι συνέταιροι είναι:

(α) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο·

(β) «εταιρείες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εταιρειών Νόμου·

(γ) εταιρείες τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν νομική μορφή ανάλογη προς αυτήν των εταιρειών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β)·

(δ) συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με το παρόντα Νόμο·

(ε) συνεταιρισμοί και προσωπικές εταιρείες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων ο νομικός τύπος περιλαμβάνεται στον ακόλουθο κατάλογο:

(i) στη Γερμανία: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft·

(ii) στο Βέλγιο: la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap·

(iii) στη Δανία: interessentskaber, kommanditselskaber·

(iv) στη Γαλλία: la société en nom collectif, la société en commandite simple·

(v) στην Ελλάδα: η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία·

(vi) στην Ισπανία: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple·

(vii) στην Ιρλανδία: partnerships, limited partnerships, unlimited companies·

(viii) στην Ιταλία: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice·

(ix) στο Λουξεμβούργο: la société en nom collectif, la société en commandite simple·

(x) στις Κάτω Χώρες: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennoootschap·

(xi) στην Πορτογαλία: sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simple·

(xii) στο Ηνωμένο Βασίλειο: partnerships, limited partnerships, unlimited companies·

(xiii) στην Αυστρία: die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft·

(xiv) στη Φιλανδία: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiiyhtiö/ kommanditbolag·

(xv) στη Σουηδία: handelsbolag, kommanditbolag·

(xvi) στη Τσέχικη Δημοκρατία: veřejná obchodni společnost, komanditni společnost, družstvo·

(xvii) στην Εσθονία: täisühing, usaldusühing;

(xviii) στη Λετονία: pilnsabiedrība, komanditsabiedrība·

(xix) στη Λιθουανία: tikrosios ūkinés bendrijos, komanditinès ūkinès bendrijos·

(xx) στην Ουγγαρία: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállatat, egyesülés·

(xxi) στη Μάλτα: Soċjeta f’isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum fazzjonijiet meta s-soċji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f’sub paragrafu 1- Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships·

(xxii) στην Πολωνία: spólka jawna, spólka komandytowa·

(xxiii) στη Σλοβενία: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba·

(xxiv) στη Σλοβακία: verejná obchodná spoločnost', komanditná spoločnost'·

(xxv) Στη Βουλγαρία: събирателно дружество, командитно дружество·

(xxvi) στη Ρουμανία: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă·

(xxvii) στην Κροατία: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje.

 

(2) Oι οριζόμενοι στο εδάφιο (1) συνεταιρισμοί-

(α) καταρτίζουν ετήσια έκθεση στον καθορισμένο τύπο, την οποία παραδίδουν στον Έφορο, σύμφωνα με τα άρθρα 118 έως 122 του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 118 έως 122 του περί Εταιρειών Νόμου, στους συνεταιρισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) H ετήσια έκθεση συμπληρώνεται εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους·

(ii) δεν είναι αναγκαίο να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση τα προς παρουσίαση ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση έγγραφα, εφόσον-

(Α) το κοινό έχει πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα στην έδρα της εταιρείας, και

(Β) αντίγραφά τους είναι διαθέσιμα στο κοινό·

(β) τηρούν τα άρθρα 142 και 143 του περί Εταιρειών Νόμου, αναφορικά με τον καταρτισμό οικονομικών  καταστάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της εταιρείας·

(γ) τηρούν το άρθρο 150 του περί Εταιρειών Νόμου σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των                   οικονομικών καταστάσεων·

(δ) τηρούν το άρθρο 151 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τον καταρτισμό έκθεσης των  συμβούλων, η οποία επισυνάπτεται στις οικονομικές καταστάσεις·

(ε) παρουσιάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 152 του περί Εταιρειών Νόμου, σε γενική συνέλευση στην οποία είναι παρόντες όλοι οι συνέταιροι ή οι νόμιμα διοριζόμενοι αντιπρόσωποι αυτών·

(στ) υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των συμβούλων σε έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, που αναφέρονται στο εδάφιο (2) στους συνεταιρισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) ως «γραμματέας» νοείται ο συνέταιρος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη γραφειακή διεκπεραίωση στον κύριο τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου·

(β) ως «εγγεγραμμένο γραφείο» νοείται ο κύριος τόπος των εργασιών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου·

(γ)  ως «μέλος της εταιρείας» νοείται κάθε συνέταιρος·

(δ) ως «σύμβουλοι» νοούνται όλα τα πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονται, επί τη βάσει του νόμου ή του καταστατικού ή εν τοις πράγμασι τις υποθέσεις και/ή τα οικονομικά του συνεταιρισμού.

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, δυνάμει των διατάξεων-

(α) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 375 του περί Εταιρειών Νόμου·

(β) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά την τήρηση του άρθρου 142 του περί Εταιρειών Νόμου διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές·

(γ) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ·

(δ) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των παραγράφων (α),(β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά με το πιο πάνω αδίκημα, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι υπήρχε ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος Νόμου και το πρόσωπο τούτο ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο·

(ε) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ· και

(στ) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, σε ό,τι αφορά την τήρηση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατόν εβδομήντα ευρώ.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο Έφορος επιβάλλει σε οποιοδήποτε οίκο που παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε παράβαση. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ στις 18/12/2019. (Βλ. Υποσημείωση αρ. 16(2) του Ν. 147(Ι)/2018)].