Δημοσίευση αληθών ονομάτων κλπ.

65.-(1) Κάθε οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απαιτείται να εγγραφεί από το Νόμο αυτό πρέπει να αναγράφει σε κάθε εμπορικό κατάλογο, εμπορικές εγκυκλίους και επιστολές εργασίας επί των οποίων φαίνεται η επωνυμία του οίκου ή η εμπορική επωνυμία και τα οποία εκδίδονται ή αποστέλλονται από τον οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος, με ευανάγνωστους χαρακτήρες:-

(α) στην περίπτωση οίκου, το παρόν όνομα ή ονόματα, ή τα αρχικά αυτών και τα παρόντα επώνυμα, όλων των συνεταίρων στον οίκο, ή, στην περίπτωση που είναι συνέταιρος νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του νομικού προσώπου, εκτός ετερόρρυθμου συνεταίρου διά μετοχών, και στην περίπτωση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης κατά πόσο ο συνέταιρος αυτός είναι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης·

(β)  στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνομα ή ονόματα ή τα αρχικά αυτών και το παρόν επώνυμο και την υπηκοότητά του αν δεν είναι Κυπριακή∙

(γ) στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία του νομικού προσώπου.

(2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο ή ανάλογα με την περίπτωση, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης για κάθε αδίκημα σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.