Διαδικασία κατά περιουσίας συνεταιρισμού για ξεχωριστό εξ απόφασης χρέος συνεταίρου

25.-(1) Ένταλμα εκτέλεσης δεν εκδίδεται εναντίον οποιασδήποτε περιουσίας του συνεταιρισμού εκτός βάσει απόφασης εναντίον του οίκου.

(2) Το Δικαστήριο ή ο Δικαστής δύναται, μετά από αίτηση διά κλήσεως οποιουδήποτε εξ απόφασης πιστωτή συνεταίρου, να εκδώσει διάταγμα επιβαρύνοντας το συμφέρον του εν λόγω συνεταίρου επί της περιουσίας του συνεταιρισμού και των κερδών για την καταβολή του ποσού του εξ απόφασης χρέους και τόκου επί αυτού, και δύναται, με το ίδιο ή με μεταγενέστερο διάταγμα, να διορίσει παραλήπτη του μεριδίου του εν λόγω συνεταίρου επί των κερδών (είτε αυτό ορίστηκε ήδη είτε αυτό προκύπτει), και οποιωνδήποτε άλλων χρημάτων τα οποία δυνατό να περιέλθουν σε αυτόν σε σχέση με το συνεταιρισμό, και να διατάξει κάθε έλεγχο και έρευνα, και να εκδώσει κάθε άλλο διάταγμα και οδηγίες, που δυνατό να είχαν δοθεί ή εκδοθεί αν η επιβάρυνση εγίνετο από το συνέταιρο προς όφελος του εξ απόφασης πιστωτή ή τις οποίες απαιτούν οι περιστάσεις της υπόθεσης.

(3) Ο άλλος ή άλλοι συνέταιροι είναι ελεύθεροι να αποδεσμεύσουν οποτεδήποτε το συμφέρον που επιβαρύνθηκε, ή σε περίπτωση που διατάσσεται πώληση, να αγοράσουν αυτό.