Ποινή για παράλειψη εγγραφής

61. Αν οποιοσδήποτε οίκος, νομικό, ή φυσικό πρόσωπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται από το Νόμο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο, ή το νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, ή το φυσικό πρόσωπο, που παραλείπει να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό, υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.