Χρηματική επιβάρυνση και επιβολή ποινής για παράλειψη υποβολής δήλωσης

61Α.-(1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, παραλείπει να υποβάλει δήλωση για την αλλαγή του τόπου εργασίας οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου και/ή την αλλαγή στα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας και/ή την αλλαγή στα στοιχεία υφιστάμενου συνεταίρου και/ή το διορισμό νέου συνεταίρου και/ή την παύση υφιστάμενου συνεταίρου στον καθορισμένο τύπο εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Έφορος επιβάλλει χρηματική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό πόσο των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να  υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση ή /και να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται κατόπιν συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.