Δικαίωμα συνεταίρου που αποχωρεί να λαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις μερίδιο επί των κερδών που πραγματοποιούνται μετά τη διάλυση

44. Όταν πεθαίνει οποιοδήποτε μέλος οίκου ή παύει να είναι συνέταιρος κατ’ άλλο τρόπο και οι συνέταιροι που επιζούν ή συνεχίζουν, ή διεξάγουν τις εργασίες του οίκου με το κεφάλαιο ή το ενεργητικό του χωρίς οποιαδήποτε τελική διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ του οίκου και του αποχωρούντος συνεταίρου ή της περιουσίας του, τότε, αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για το αντίθετο, ο συνέταιρος που αποχωρεί ή η περιουσία του, δικαιούται, κατ’ επιλογήν αυτού ή των αντιπρόσωπων του σε τέτοιο μερίδιο επί των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία της διάλυσης όπως το Δικαστήριο δυνατό να βρεί ότι προέκυψε από τη χρήση του μεριδίου του στο ενεργητικό του συνεταιρισμού, ή σε τόκο με επιτόκιο εννέα τοις εκατό ετησίως επί του ποσού του μεριδίου του στο ενεργητικό του συνεταιρισμού:

Νοείται ότι όταν, με τη σύμβαση του συνεταιρισμού δίνεται επιλογή σε συνέταιρους που επιζούν ή συνεχίζουν να εξαγοράσουν το συμφέρον του συνεταίρου που απέθανε ή αποχώρησε, και η επιλογή αυτή ασκείται δεόντως, η περιουσία του συνεταίρου που απέθανε ή ο συνέταιρος που αποχώρησε ή η περιουσία αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, δεν δικαιούται σε οποιοδήποτε περαιτέρω ή άλλο μερίδιο επί των κερδών0 αλλά αν οποιοσδήποτε συνέταιρος που αναλαμβάνει να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής δεν συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους όρους αυτής, υποχρεούται να λογοδοτήσει βάσει των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού.