Δικαιώματα όταν ο συνεταιρισμός διαλύεται για απάτη ή ψευδή παράσταση

43. Όταν σύμβαση συνεταιρισμού καταγγέλεται λόγω απάτης ή ψευδούς παράστασης ενός από τα μέρη αυτής, το μέρος που δικαιούται να καταγγείλει έχει δικαίωμα, άνευ επηρεασμού οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος-

(α) επίσχεσης, ή δικαίωμα κατακράτησης του ενεργητικού του συνεταιρισμού που απέμεινε, μετά την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του συνεταιρισμού, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που κατέβαλε για την αγορά μεριδίου στο συνεταιρισμό και για οποιοδήποτε κεφάλαιο που εισέφερε και

(β) να υπεισέλθει στη θέση των πιστωτών του οίκου για οποιεσδήποτε πληρωμές που διενεργήθηκαν από αυτόν αναφορικά με τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού και

(γ) αποζημίωσης από το πρόσωπο που ευθύνεται για την απάτη ή προβαίνει στη ψευδή παράσταση για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού.