Μεταβολή των όρων του συνεταιρισμού κατόπιν συγκατάθεσης

22. Τα αμοιβαία δικαιώματα και καθήκοντα των συνεταίρων, είτε διαπιστώνονται με συμφωνία είτε ορίζονται από το Νόμο αυτό, δύνανται να μεταβάλλονται με τη συγκατάθεση όλων των συνεταίρων, και η εν λόγω συγκατάθεση δύναται να είναι ρητή ή να συνάγεται από την πορεία των συναλλαγών.