Ανάκληση συνεχούς εγγύησης λόγω μεταβολής στη σύνθεση του οίκου

21. Συνεχής εγγύηση ή υποχρέωση προειδοποίησης που δίνεται είτε σε οίκο είτε σε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με τις συναλλαγές οίκου, αν δεν υπάρχει συμφωνία για το αντίθετο, ανακαλείται σε σχέση με μελλοντικές συναλλαγές λόγω οποιασδήποτε μεταβολής στη σύνθεση του οίκου στον οποίο, ή του οίκου αναφορικά με τις συναλλαγές του οποίου, δόθηκε η εγγύηση ή υποχρέωση.