Περιουσία συνεταιρισμού

23.-(1) Όλη η περιουσία και δικαιώματα και συμφέροντα επί περιουσίας που επέρχονται αρχικά στο απόθεμα του συνεταιρισμού ή αποκτώνται, είτε με αγορά ή άλλως πως, για λογαριασμό του οίκου, ή για τους σκοπούς και κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού, καλούνται στο Νόμο αυτό περιουσία του συνεταιρισμού, και πρέπει να κατέχεται και διατίθεται από τους συνέταιρους αποκλειστικά για τους σκοπούς του συνεταιρισμού και σύμφωνα με τη συμφωνία του συνεταιρισμού:

Νοείται ότι η κυριότητα ή συμφέρον επί οποιασδήποτε γης η οποία ανήκει στο συνεταιρισμό περιέρχεται σύμφωνα με τη φύση και το χρόνο κατοχής αυτής και των γενικών κανόνων του δικαίου που εφαρμόζονται σε αυτή, εκτός από εμπίστευμα, στην έκταση που είναι αναγκαίο, στα πρόσωπα που έχουν ωφέλιμο συμφέρον επί της γης βάσει του άρθρου αυτού.

(2) Όταν συνιδιοκτήτες περιουσίας ή συμφέροντος επί οποιασδήποτε γης, που δεν αποτελεί αφ’ εαυτής περιουσία συνεταιρισμού, είναι συνέταιροι αναφορικά με τα κέρδη που πραγματοποιούνται από τη χρήση της γης ή της περιουσίας, και αγοράζουν άλλη γη ή περιουσία από τα κέρδη για να χρησιμοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο, η γη ή περιουσία που αγοράστηκε με τον τρόπο αυτό ανήκει σε αυτούς, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, όχι ως συνέταιρους αλλά ως συνιδιοκτήτες των ίδιων αντίστοιχων περιουσιών και συμφερόντων με αυτά που κατέχονται από αυτούς επί της γης ή περιουσίας που αναφέρθηκε αρχικά κατά την ημερομηνία της αγοράς.