Ευθύνη συνεταίρων για προσωπικά κέρδη

31.-(1) Κάθε συνέταιρος πρέπει να δίνει λογαριασμό στον οίκο για οποιοδήποτε όφελος που αποκόμισε, χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συνεταίρων, από οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά το συνεταιρισμό ή από οποιαδήποτε χρήση από αυτόν της περιουσίας, επωνυμίας, ή επαγγελματικής σχέσης του συνεταιρισμού.

(2) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται επίσης σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν μετά τη λύση του συνεταιρισμού εξαιτίας του θανάτου συνεταίρου, και πριν από την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεων αυτού, είτε από οποιοδήποτε επιζώντα συνέταιρο είτε από τους αντιπροσώπους του αποθανόντα συνεταίρου.