Ανικανότητα προσώπων που βρίσκονται σε παράλειψη

62. Όταν οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να υποβάλει δήλωση στοιχείων ή που απαιτείται από το εδάφιο (1) του άρθρου 54 να υποβάλει δήλωση για οποιαδήποτε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων παρέλειψε να πράξει αυτό, τότε τα δικαιώματα αυτού που παραλείπει βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή που προκύπτουν από αυτή, η οποία καταρτίζεται ή συνάπτεται από ή εκ μέρους αυτού που παραλείπει σχετικά με τις εργασίες για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται να υποβληθούν στοιχεία δεν μπορούν, ενόσω αυτός παραλείπει, να επιβληθούν με αγωγή ή άλλη νόμιμη διαδικασία είτε με την επωνυμία του οίκου είτε με την εμπορική επωνυμία ή διαφορετικά:

Νοείται πάντοτε ότι:-

(α) αυτός που παρέλειψε δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για θεραπεία κατά της ανικανότητας που επιβάλλεται από το άρθρο αυτό, και το Δικαστήριο, αν ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη ήταν τυχαία, ή οφείλετο σε απροσεξία, ή σε κάποιο άλλο επαρκή λόγο, ή ότι λόγω άλλων λόγων είναι δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της επιεικείας να παράσχει θεραπεία, δύναται να παράσχει την εν λόγω θεραπεία είτε γενικά, είτε για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες συμβάσεις, με τον όρο ότι τα έξοδα της αίτησης θα πληρωθούν από αυτόν που παρέλειψε, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, και υπό τέτοιους άλλους όρους (αν υπάρχουν) που δυνατό να επιβάλει το Δικαστήριο, αλλά η θεραπεία αυτή δεν παρέχεται εκτός αν ειδοποίηση της αίτησης επιδοθεί και δημοσιευτεί ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει, ούτε δίνεται θεραπεία αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση αν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση αν εφαρμόζετο ο Νόμος αυτός

(β) καμιά διάταξη που περιέχεται στο παρόν δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιωνδήποτε άλλων μερών εναντίον αυτού που παρέλειψε αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση όπως προαναφέρθηκε

(γ) αν οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία αρχίσει από οποιοδήποτε άλλο μέρος εναντίον αυτού που παρέλειψε για την επιβολή των δικαιωμάτων του εν λόγω μέρους σχετικά με τέτοια σύμβαση, οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν δεν θα εμποδίζουν αυτόν που παρέλειψε να επιβάλει στην εν λόγω αγωγή ή διαδικασία, με μορφή ανταπαίτησης, συμψηφισμού ή διαφορετικά, τέτοια δικαιώματα που δυνατό να έχει κατά του μέρους αυτού αναφορικά με τη σύμβαση αυτή.