Ευθύνες συνεταίρων που αποχωρούν

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο γίνεται δεκτό ως συνέταιρος σε υφιστάμενο οίκο δεν καθίσταται εκ του γεγονότος αυτού υπεύθυνος έναντι των πιστωτών του οίκου για οτιδήποτε που έγινε πριν γίνει συνέταιρος.

(2) Συνέταιρος ο οποίος αποχωρεί από οίκο δεν παύει εξαιτίας αυτού να είναι υπεύθυνος για χρέη ή υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν πριν από την αποχώρηση του.

(3) Συνέταιρος που αποχωρεί δύναται να απαλλαγεί από οποιεσδήποτε υφιστάμενες υποχρεώσεις, με συμφωνία μεταξύ αυτού και των μελών του οίκου όπως νεοσυστάθηκε και των πιστωτών, και η συμφωνία αυτή δύναται να είναι ρητή ή να συνάγεται ως γεγονός από τη πορεία των συναλλαγών μεταξύ των πιστωτών και του οίκου όπως νεοσυστάθηκε.