Ειδοποίηση σε ενεργό συνέταιρο συνιστά ειδοποίηση στον οίκο

19. Ειδοποίηση σε οποιοδήποτε συνέταιρο ο οποίος συνήθως εκτελεί εργασίες του συνεταιρισμού για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις υποθέσεις του συνεταιρισμού επενεργεί ως ειδοποίηση στον οίκο, εκτός από την περίπτωση απάτης σε βάρος του οίκου που διαπράττεται από ή με τη συγκατάθεση του συνεταίρου αυτού.