Τήρηση μητρώου και ευρετηρίου

58. Ο Έφορος τηρεί, σε κατάλληλα βιβλία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, μητρώο και ευρετήριο όλων των συνεταιρισμών και εμπορικών επωνυμιών που εγγράφονται όπως προαναφέρθηκε, και όλων των δηλώσεων που εγγράφονται σε σχέση με τους εν λόγω συνεταιρισμούς και εμπορικές επωνυμίες.