Κατανομή εισφοράς όταν ο συνεταιρισμός διαλύεται πρόωρα

42. Όταν ένας συνέταιρος κατέβαλε εισφορά σε άλλον για να συνάψει συνεταιρισμό για ορισμένη περίοδο και ο συνεταιρισμός διαλυθεί πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής με τρόπο άλλο από το θάνατο συνεταίρου, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την επιστροφή της εισφοράς, ή τέτοιο μέρος αυτής όπως αυτό θεωρεί δίκαιο, λαμβανόμενων υπόψη των όρων της σύμβασης του συνεταιρισμού και τη διάρκεια του χρόνου που διατηρήθηκε ο συνεταιρισμός εκτός αν-

(α) η διάλυση οφείλεται, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, εξολοκλήρου ή κυρίως σε υπαιτιότητα του συνεταίρου που κατέβαλε την εισφορά ή

(β) ο συνεταιρισμός διαλύθηκε με συμφωνία που δεν περιέχει πρόνοια για επιστροφή οποιουδήποτε μέρους της εισφοράς.