Περιουσία που αγοράστηκε με χρήματα του συνεταιρισμού

24. Εκτός αν προκύπτει αντίθετη πρόθεση, περιουσία που αγοράστηκε με χρήματα που ανήκουν στον οίκο θεωρείται ότι έχει αγοραστεί για λογαριασμό του οίκου.