Παραδοχές και παραστάσεις συνεταίρου

18. Παραδοχή ή παράσταση που γίνεται από οποιοδήποτε συνέταιρο αναφορικά με τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, και κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, αποτελεί μαρτυρία κατά του οίκου.