Όλοι οι συνεταιρισμοί θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί βάσει του Νόμου αυτού

66. Συνεταιρισμός ο οποίος διεξάγει εργασία στην Κύπρο είτε αυτός συστάθηκε πριν από ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού θεωρείται ότι συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.