Εξουσία έκδοσης Κανονισμών και Διαδικαστικών Κανονισμών

67.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται στον Έφορο βάσει του Νόμου αυτού

(β) τα καθήκοντα ή πρόσθετα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον Έφορο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού

(γ) γενικά τη διενέργεια και ρύθμιση της εγγραφής βάσει του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με αυτήν.

(2) Ο Κυβερνήτης με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής (περιλαμβανόμενων κλιμάκων, τελών και μαρτυρίας) αναφορικά με διαδικασία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανόμενης διαδικασίας για την εκκαθάριση ετερορρύθμων συνεταιρισμών, βάσει του Νόμου αυτού.

(3) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει και να ρυθμίζει τους τύπους που θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε θέμα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.