Ορισμός και σύσταση ετερορρύθμου συνεταιρισμού

47.-(1)Από και μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού ετερόρρυθμος συνεταιρισμός συνίσταται μόνο κατά τον τρόπο και τηρουμένων των όρων που προβλέπονται από το Νόμο αυτό.

(2) Ο ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ομόρρυθμοι συνέταιροι, οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου, και από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ετερόρρυθμοι συνέταιροι, τα οποία κατά το χρόνο σύστασης του εν λόγω συνεταιρισμού ή μεταγενέστερα, συνεισφέρουν σε αυτόν ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό και στα οποία δύναται να παραχωρηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός μετοχών, και οι οποίοι δεν ευθύνονται για τα χρέη ή υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που συνεισέφεραν με τον τρόπο αυτό.

(3) Ετερόρρυθμος συνέταιρος κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, δεν αποσύρει ή επανακτά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος της συνεισφοράς του, και αν αποσύρει ή επανακτήσει οποιοδήποτε τέτοιο μέρος ευθύνεται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου μέχρι του ποσού που απέσυρε ή επανέκτησε.

(4) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι ετερόρρυθμος συνέταιρος.

(5) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δύναται να έχει μετοχικό κεφάλαιο και να είναι περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών.

(6) Ετερόρρυθμοι συνεταιρισμοί είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο είτε όχι δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.