Κατάχρηση χρημάτων ή περιουσίας που λαμβάνεται για τον οίκο ή βρίσκεται στη φύλαξη αυτού

14. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, δηλαδή-

(α) όταν ένας συνέταιρος που ενεργεί εντός των ορίων της εμφανούς εξουσιοδότησης του, λαμβάνει τα χρήματα ή περιουσία τρίτου προσώπου και την καταχράται και

(β) όταν οίκος κατά την πορεία των εργασιών του λαμβάνει χρήματα ή περιουσία τρίτου προσώπου και τα χρήματα ή περιουσία που λήφθηκε κατά τον εν λόγω τρόπο καταχράται από ένα ή περισσότερους συνέταιρους ενόσω βρίσκεται στη φύλαξη του οίκου, ο οίκος υποχρεούται να αποκαταστήσει την απώλεια.