Ευθύνη από κοινού και κεχωρισμένως για αδικήματα

15. Κάθε συνέταιρος ευθύνεται από κοινού με τους συνέταιρους του και επίσης κεχωρισμένως για οτιδήποτε για το οποίο ο οίκος, ενόσω αυτός είναι συνέταιρος σε αυτόν, καθίσταται υπεύθυνος βάσει οποιουδήποτε από τα δύο αμέσως προηγούμενα άρθρα.