Διάλυση από το Δικαστήριο

37. Με αίτηση συνεταίρου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη διάλυση του συνεταιρισμού σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις-

(α) όταν συνέταιρος φαίνεται, προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου, ότι πάσχει από μόνιμο κλονισμό του λογικού, που στην περίπτωση αυτή η αίτηση δύναται να υποβληθεί εκ μέρους του συνεταίρου αυτού τόσο από τον πλησιέστερο φίλο αυτού, ή από πρόσωπο που οφείλει να παρέμβει, όσο και από οποιοδήποτε άλλο συνέταιρο

(β) όταν συνέταιρος, άλλος από το συνέταιρο που ενάγει, καθίσταται κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο μόνιμα ανίκανος να εκτελέσει το μέρος του από τη σύμβαση του συνεταιρισμού

(γ) όταν συνέταιρος, άλλος από το συνέταιρο που ενάγει, είναι ένοχος τέτοιας συμπεριφοράς η οποία κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εργασιών, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη διεξαγωγή των εργασιών

(δ) όταν συνέταιρος, άλλος από το συνέταιρο που ενάγει, εσκεμμένα ή κατ’ εξακολούθηση διαπράττει παράβαση της συμφωνίας του συνεταιρισμού ή διεξάγει τις εργασίες του συνεταιρισμού κατά τρόπο ώστε να μην είναι εύλογα δυνατό για τον άλλο ή άλλους συνέταιρους να  διεξαγάγουν τις εργασίες του συνεταιρισμού με αυτόν

(ε) όταν οι εργασίες του συνεταιρισμού μπορούν να διεξάγονται μόνο με ζημιά

(στ) Όταν έχουν προκύψει περιστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου καθιστούν δίκαιη και ορθή τη διάλυση του συνεταιρισμού· και

(ζ) σε περίπτωση αίτησης για διάλυση χωρίς εκκαθάριση λόγω συγχώνευσης ομόρρυθμης εταιρείας με μία ή περισσότερες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή διάσπασης ομόρρυθμης εταιρείας σε μία ή περισσότερες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που είναι εγγεγραμμένη ή εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ειδικά για τον σκοπό αυτό.