Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“ομόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει οποιοδήποτε συνέταιρο δεν είναι ετερόρρυθμός συνέταιρος, όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο·

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο·

“επωνυμία οίκου” σημαίνει την επωνυμία υπό την οποία οίκος διεξάγει εργασίες·

“εργασίες” περιλαμβάνει κάθε εμπόριο, απασχόληση ή επάγγελμα·

“Έφορος” ή “Έφορος Συνεταιρισμών” σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη και Έφορο, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα Εφόρου·

“οίκος” σημαίνει και περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει μεταξύ τους συνεταιρισμό.