Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“γενικός συνέταιρος” σημαίνει οποιοδήποτε συνέταιρο ο οποίος δεν είναι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης όπως ορίζεται από το Νόμο αυτό

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο

“επωνυμία οίκου” σημαίνει την επωνυμία υπό την οποία οίκος διεξάγει εργασίες

“εργασίες” περιλαμβάνει κάθε εμπόριο, απασχόληση ή επάγγελμα

“Έφορος” ή “Έφορος Συνεταιρισμών” σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη και Έφορο, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα Εφόρου

“οίκος” σημαίνει και περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει μεταξύ τους συνεταιρισμό

“συνεταιρισμός” σημαίνει ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.