Δημοσίευση αληθών ονομάτων κλπ.

65.-(1) Κάθε  οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απαιτείται να εγγραφεί από το Νόμο αυτό πρέπει να αναγράφει σε κάθε εμπορικό κατάλογο, εμπορικές εγκυκλίους και επιστολές εργασίας επί των οποίων φαίνεται η επωνυμία του οίκου ή η εμπορική επωνυμία και τα οποία εκδίδονται ή αποστέλλονται από τον οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας, με ευανάγνωστους χαρακτήρες:-

(α) στην περίπτωση οίκου, το παρόν Χριστιανικό όνομα ή ονόματα, ή τα αρχικά αυτών και τα παρόντα επώνυμα, οποιοδήποτε προηγούμενο Χριστιανικό όνομα ή ονόματα, ή τα αρχικά αυτών και τα παρόντα επώνυμα, οποιοδήποτε προηγούμενο Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμα, την ιθαγένεια αν δεν είναι Βρεττανική, όλων των συνεταίρων στον οίκο, ή, στην περίπτωση που είναι συνέταιρος νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του νομικού προσώπου και στην περίπτωση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης κατά πόσο ο συνέταιρος αυτός είναι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης

(β) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν Χριστιανικό όνομα ή ονόματα ή τα αρχικά αυτών και το παρόν επώνυμο, οποιοδήποτε προηγούμενο Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και το επώνυμο και την ιθαγένεια του αν δεν είναι Βρεττανική και

(γ) στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία του νομικού προσώπου.

(2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο ή ανάλογα με την περίπτωση, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης για κάθε αδίκημα σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.