Περιορισμός περιόδου τροφείου

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εκδίδει σε καμιά περίπτωση διάταγμα που παρέχει δικαίωμα οστρεοτροφείου για περίοδο μεγαλύτερη των είκοσι πέντε ετών.