Ιδιοκτησία οστρέων εντός του τροφείου

14. Όλα τα όστρεα που βρίσκονται εντός ή επί οστρεοτροφείου εντός των ορίων οστρεοτροφείου που παραχωρήθηκε βάσει του Νόμου αυτού αποτελούν απόλυτη ιδιοκτησία των εκδοχέων, και κατά όλα τα Δικαστήρια και αλλού, και για όλους τους σκοπούς, αστικούς, ποινικούς ή άλλους, θεωρούνται ότι βρίσκονται στην πραγματική κατοχή των εκδοχέων.