Δημοσίευση του διατάγματος

9. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει διάταγμα, οι καλλιεργητές μεριμνούν ώστε να δημοσιευθεί και κυκλοφορήσει αυτό κατά τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκή προς πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, και δίνει ειδοποίηση για αυτό, κατά τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει ή εγκρίνει, στους ιδιοκτήτες ή φερόμενους ως ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, ή φερόμενους ως ενοικιαστές, και στους κατόχους (αν υπάρχουν) του μέρους της ακτής στο οποίο αναφέρεται το διάταγμα, και των γαιών των παρακειμένων προς αυτό.