Διευθέτηση και έκδοση διατάγματος

8. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από τον Κυβερνήτη της έκθεσης του Διοικητή, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει προς εξέταση των ενστάσεων ή παραστάσεων που έγιναν αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα και προς εξέταση της έκθεσης του Διοικητή, και μετά από αυτό είτε αρνείται την αίτηση είτε διευθετεί και εκδίδει διάταγμα κατά τέτοιο τύπο και το οποίο περιέχει τέτοιες διατάξεις όπως αυτό θεωρεί σκόπιμες.