Δαπάνες συναφείς με το διάταγμα

10. Όλες οι δαπάνες που προξενούνται αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση, ή με οποιοδήποτε διάταγμα που απορρέει από αυτή, καλύπτονται από τους καλλιεργητές, και ο Διοικητής, αν το θεωρεί ορθό, κατά ή οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης απαιτεί όπως οι καλλιεργητές καταβάλλουν σε αυτόν τέτοιο ποσό όπως ο Διοικητής θεωρεί απαραίτητο για ή για λογαριασμό των δαπανών αυτών, ή όπως παράσχουν ασφάλεια προς ικανοποίηση του Διοικητή για την πληρωμή των δαπανών αυτών όταν ζητηθούν.