Ενστάσεις και παραστάσεις σχετικά με το διάταγμα

5. Κατά τη διάρκεια ενός μηνός μετά την πρώτη δημοσίευση του σχεδίου διατάγματος ο Διοικητής δέχεται οποιεσδήποτε ενστάσεις ή παραστάσεις, που γίνονται προς αυτόν γραπτώς αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα.