Έρευνα για το προτεινόμενο διάταγμα από δημόσιες συνεδριάσεις

6. Ο Διοικητής το συντομότερο δυνατό μετά την εκπνοή του εν λόγω μήνα προχωρεί στη διενέργεια έρευνας που αφορά το θέμα του προτεινόμενου διατάγματος, και για το σκοπό αυτό συγκαλεί συνεδρίαση ή συνεδριάσεις σε κάποιο κατάλληλο μέρος στην περιοχή του μέρους της ακτής στο οποίο αναφέρεται το προτεινόμενο διάταγμα, και εκεί λαμβάνει οποιαδήποτε μαρτυρία και πληροφορία που προσφέρεται, και ακούει και ερευνά οποιεσδήποτε ενστάσεις ή παραστάσεις που γίνονται αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα, με εξουσία από καιρό σε καιρό να αναβάλλει οποιαδήποτε συνεδρίαση, και ο Διοικητής δύναται, για σκοπούς έρευνας, να λαμβάνει μαρτυρία, και με κλήση υπογραμμένη από αυτόν να απαιτεί την παράσταση οποιουδήποτε προσώπου, και να εξετάζει αυτό και οποιοδήποτε πρόσωπο που εμφανίζεται ενώπιον του, ενόρκως ή με άλλο τρόπο, όπως νομίζει σκόπιμο, και δύναται να επάγει όρκο ή να λάβει οποιαδήποτε ένορκη κατάθεση για σκοπούς έρευνας( και πρόσωπο που κλητεύθηκε με τον τρόπο αυτό το οποίο, αφού του προσφερθούν οι εύλογες δαπάνες του, αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί προς την κλήση αυτή, και πρόσωπο το οποίο αρνείται ή αμελεί να απαντήσει ερώτηση την οποία ο Διοικητής είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλει, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε αδίκημα( και πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα δίδει ψευδή μαρτυρία σε ένορκη εξέταση σε οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, ή σε ένορκη κατάθεση που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, θεωρείται ένοχο ψευδορκίας.

Η ειδοποίηση δημοσιεύεται κατά τέτοιο τρόπο όπως διατάσσει ο Διοικητής για κάθε τέτοια συνεδρίαση (εκτός από αναβαλλόμενη συνεδρίαση) δεκατέσσερις ημέρες τουλάχιστο πριν από τη σύγκληση της.