Δημοσίευση του σχεδίου διατάγματος και ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες παρακείμενων γαιών, κ.λ.π.

4. Αν κατά την εξέταση του υπομνήματος το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό να προχωρήσει στην υπόθεση, οι καλλιεργητές θα μεριμνήσουν ώστε να δημοσιευθούν και κυκλοφορήσουν, κατά τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκή και κατάλληλο προς πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, αντίγραφα σχεδίου του διατάγματος όπως προτείνεται από αυτούς (με τέτοιες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, όπως απαιτεί το Υπουργικό Συμβούλιο), και θα δώσουν ειδοποίηση της αίτησης, κατά τον τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει ή εγκρίνει, στους ιδιοκτήτες ή στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, μισθωτές ή στους φερόμενους ως μισθωτές, και στους κατόχους (αν υπάρχουν) του μέρους της ακτής στο οποίο αναφέρεται το προτεινόμενο διάταγμα, και των γαιών των παρακειμένων προς αυτή.