Ιδιοκτησία οστρέων που απομακρύνθηκαν από το τροφείο

15. Όλα τα όστρεα που απομακρύνθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο από οστρεότοπο εντός των ορίων οστρεοτροφείου, και δεν διατέθηκαν από ή βάσει της εξουσιοδότησης των εκδοχέων, αποτελούν απόλυτη ιδιοκτησία των εκδοχέων, και κατά όλα τα Δικαστήρια και αλλού, και για όλους τους σκοπούς, αστικούς, ποινικούς, ή άλλους, το απόλυτο δικαίωμα της κατοχής αυτών θεωρείται ότι ανήκει στους εκδοχείς.