Προστασία τροφείου

16. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τους εκδοχείς, τους αντιπροσώπους, υπαλλήλους, και εργάτες τους, εντός των ορίων οποιουδήποτε οστρεοτροφείου, ή σε οποιοδήποτε μέρος του χώρου εντός αυτού που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στο διάταγμα, εν γνώσει να ενεργεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:

(α) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύνεργο αλιείας, εκτός από πετονιά και αγκίστρι ή δίχτυ κατάλληλο μόνο για να πιάνει ψάρια που πλέουν και το οποίο χρησιμοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλεί ή βλάπτει κατά οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε οστρεότοπο, ή όστρεα, ή το οστρεοτροφείο

(β) να βυθοκορεί για οποιοδήποτε έρμα ή άλλη ουσία παρά μόνο βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης προς βελτίωση της ναυτιλίας

(γ) να εναποθέτει οποιοδήποτε έρμα, απόρριμμα, ή άλλη ουσία

(δ) να τοποθετεί οποιοδήποτε σύνεργο αλιείας, συσκευή ή πράγμα που βλάπτει ή είναι πιθανόν να βλάψει οποιοδήποτε οστρεότοπο, ή όστρεα, ή το οστρεοτροφείο, εκτός για νόμιμο σκοπό ναυτιλίας ή αγκυροβολίου

(ε) να ενοχλεί ή βλάπτει κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνο όπως τελευταία προαναφέρθηκε, οποιοδήποτε οστρεότοπο, ή όστρεα ή το οστρεοτροφείο,

και αν πρόσωπο προβεί σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση του άρθρου αυτού υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για το πρώτο αδίκημα, και που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για το δεύτερο αδίκημα, και που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για το τρίτο και κάθε επόμενο αδίκημα, και κάθε πρόσωπο υπόκειται επίσης στην υποχρέωση καταβολής πλήρης αποζημίωσης στους εκδοχείς για όλες τις ζημιές που υπέστησαν λόγω της παράνομης πράξης του, και σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής αυτή δύναται να ανακτηθεί από αυτό από τους εκδοχείς με διαδικασία σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, είτε διώχθηκε ποινικά είτε καταδικάστηκε για αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου αυτού είτε όχι:

Νοείται πάντοτε, ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν καθιστά παράνομη οποιαδήποτε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο αυτό στην οποία προβαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο αν κατά τη διενέργεια της πράξης αυτής τα όρια του οστρεοτροφείου ή του χώρου εντός του οποίου αυτό περιγράφεται για το σκοπό αυτό στο διάταγμα δεν είναι επαρκώς σημειωμένα κατά τρόπο που καθορίζεται από ή βάσει του διατάγματος, ή αν η ειδοποίηση για τα όρια αυτά δεν δόθηκε σε αυτό κατά τον καθορισμένο τρόπο.