Έκθεση του Διοικητή αναφορικά με το προτεινόμενο διάταγμα

7. Ο Διοικητής υποβάλλει γραπτή έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο εκθέτοντας στην αρχή το αποτέλεσμα της έρευνας, και δηλώνοντας κατά πόσο κατά τη γνώμη του το προτεινόμενο διάταγμα θα έπρεπε να εγκριθεί, με ή χωρίς αλλαγή, και αν εγκριθεί με αλλαγή, τότε με ποια αλλαγή, και τους λόγους του για αυτήν, και τις ενστάσεις και παραστάσεις, αν υπάρχουν, που υποβλήθηκαν κατά την έρευνα, και τη γνώμη του για αυτές.