Αποτελέσματα χορήγησης οστρεοτροφείου

11. Όταν διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου αυτού παρέχει δικαίωμα οστρεοτροφείου, τα πρόσωπα που λαμβάνουν το διάταγμα, τα οποία στο Νόμο αυτό αναφέρονται ως οι εκδοχείς, δυνάμει του διατάγματος και του Νόμου αυτού, αλλά τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών και εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο διάταγμα, έχουν, εντός των ορίων του τροφείου, το αποκλειστικό δικαίωμα εναπόθεσης, αναπαραγωγής, βυθοκόρυσης και αλιείας και λήψης οστρέων, και κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού δύνανται, εντός των ορίων του τροφείου, να ενεργούν ως ακολούθως, δηλαδή, να κατασκευάζουν και συντηρούν οστρεοτροφεία, και σε οποιαδήποτε εποχή να συλλέγουν όστρεα, και να μετακινούν αυτά από τόπο σε τόπο, και να εναποθέτουν αυτά όπως και όταν νομίζουν ορθό, και να πράττουν όλα τα άλλα πράγματα τα οποία αυτοί θεωρούν κατάλληλα για τη λήψη, αποθήκευση, και εναπόθεση του προϊόντος του τροφείου τους.