Διοικητικό Συμβούλιο

4.-(1) Η Σχολή Τυφλών θα διευθύνεται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται, από όχι λιγότερο από τρία ικανά και κατάλληλα πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει οποιοδήποτε διορισμό που έγινε από αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με το θάνατο, παραίτηση, αφυπηρέτηση ή τερματισμό του διορισμού οποιουδήποτε προσώπου που διορίστηκε από αυτό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, να διορίσει άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να πληρώσει την κενή θέση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίσει άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο στη θέση του μέλους αυτού μέχρις ότου το μέλος αυτό αναλάβει τα καθήκοντα του.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διεξάγει τις συνεδριάσεις του και διαδικασίες και θα διευθύνει και θα ελέγχει τη Σχολή Τυφλών, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδόθηκαν από αυτό και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.