Τερματισμός εμπιστεύματος

3. Το εμπίστευμα που συστάθηκε δυνάμει εγγράφου που έγινε στις 6 Ιουνίου 1932, μεταξύ της Dame Louisa Storrs, συζύγου του Sir Ronald Storrs, K.C.M.G., C.B.E., πρώτου μέρους και του Robert Noel Henry, Αναπληρωτή Διευθυντή Παιδείας, δεύτερου μέρους και του Διευθυντή Παιδείας, του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ταμία (που αναφέρονται ομαδικά σε αυτό ως “οι Επίτροποι”, όρος που περιλαμβάνει τους εκάστοτε επιτρόπους), τρίτου μέρους, διά του παρόντος τερματίζεται και οι επίτροποι δυνάμει αυτού απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους δυνάμει του εμπιστεύματος που προαναφέρθηκε.