Όρκιση σε ορισμένες περιπτώσεις

3. Όταν για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν γίνεται πρόνοια στο Νόμο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή νομοθέτημα-

(α) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή θέματος στη Δημοκρατία ή

(β) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή για την εγγραφή οποιουδήποτε εγγράφου εκτός της Δημοκρατίας ή

(γ) είναι αναγκαία η όρκιση αυτή ή η λήψη της διαβεβαίωσης αυτής, ένορκης δήλωσης ή δήλωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο ή

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να προβεί σε έκθεση είτε ενόρκως είτε με άλλο τρόπο ή

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να καταρτίσει οποιοδήποτε έγγραφο για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση,

ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει και κάθε τέτοιο έγγραφο δύναται να καταρτιστεί ενώπιον-

(i) Δικαστή οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία ή

(ii) Πταισματοδίκη ή

(iii) Πρωτοκολλητή.