Τέλη και δικαιώματα να είναι επιβάρυνση σε ακίνητη ιδιοκτησία

5. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου (4), όταν έχει εκτελεστεί από το Διευθυντή οποιαδήποτε υπηρεσία για ζήτημα που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία μετά από αίτηση ή κατά παράκληση του ιδιοκτήτη τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας ή του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης αυτής, οποιοδήποτε υπόλοιπο του τέλους ή δικαιώματος που πρέπει να επιβάλλεται για τέτοια υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού το οποίο παραμένει απλήρωτο, αποτελεί επιβάρυνση πάνω σε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία και έχει προτεραιότητα έναντι ολων των άλλων επιβαρύνσεων και οποιωνδήποτε εμπράγματων βαρών ανεξάρτητα αν προκύπτουν πριν από ή μετά την εκτέλεση τέτοιας υπηρεσίας, και καμιά μεταβίβαση ή υποθήκη τέτοιας ιδιοκτησίας δεν εγγράφεται εκτός με πληρωμή τέτοιου υπόλοιπου~ και όταν η ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί προς ικανοποίηση οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή εμπράγματου βάρους, η πώληση υπόκειται σε επιφυλαχθείσα τιμή η οποία δεν είναι μικρότερη από το υπόλοιπο που αναφέρθηκε πιο πάνω.