Εξουσία να απαιτείται κατάθεση τελών

4.-(1) Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία πρέπει να επιβάλλεται τέλος ή δικαιώματα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί από πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για τέτοια υπηρεσία να καταθέτει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τέτοιο ποσό το οποίο κατά τη γνώμη του Διευθυντή, είναι αρκετό για να καλύψει το τέλος ή δικαίωμα το οποίο δυνατό να απαιτείται για την εκτέλεση αυτής.

(2) Όταν ποσό έχει κατατεθεί για την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, όπως προνοείται στο εδάφιο (1)-

(α) κατά την εκτέλεση τέτοιας υπηρεσίας, επιστρέφεται οποιοδήποτε μέρος του ποσού που κατατέθηκε με τον τρόπο αυτό, καθ’ υπέρβαση του τέλους ή δικαιώματος που πρέπει να επιβάλλεται για τέτοια υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, αν δεν είναι μικρότερο των διακόσιων πενήντα μιλς˙

(β) οποιοδήποτε υπόλοιπο του τέλους ή δικαιώματος που πρέπει να επιβάλλεται για τέτοια υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού το οποίο παραμένει απλήρωτο, εγκαταλείπεται δεν εισπράττεται αν είναι μικρότερο των διακόσιων πενήντα μιλς˙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού όταν το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για τέτοια υπηρεσία αποσύρει την αίτηση του ή ο Διευθυντής αδυνατεί να εκτελέσει τέτοια υπηρεσία, τότε δυνατό να επιστραφεί ολόκληρο ή τέτοιο μέρος του ποσού που κατατέθηκε με τον τρόπο αυτό ως ο Διευθυντής δυνατό κατά τη διακριτική του εξουσία να αποφασίσει αφού λάβει υπόψη το χρόνο που ξοδεύτηκε σε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά την υπηρεσία αυτή.