Ατελής εγγραφή τίτλου σε ορισμένες περιπτώσεις

7.-(1) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται βάσει του Κεφαλαίου 3 του Πίνακα για την εγγραφή ακίνητης τίτλου ιδιοκτησίας-

(α) η οποία αποκτήθηκε από νόμιμο κληρονόμο προσώπου το οποίο απέθανε, είτε με διαδοχή εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη˙

(β) η οποία προηγουμένως απαλλοτριώθηκε και επιστράφηκε από την απαλλοτριούσα αρχή στον πρώην ιδιοκτήτη της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας˙

(γ) η οποία αποκτήθηκε από κάποιο αγαθοεργό ίδρυμα ή οργανισμό κοινής ωφέλειας, όπου τέτοιο ίδρυμα ή οργανισμός δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ‘οικονομική δραστηριότητα’ σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά και η οποία, τουλάχιστον καταρχήν, ενδέχεται να ασκείται από ιδιωτικό νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

(δ) αναφορικά με μεταβίβαση από εταιρεία σε εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι όροι 'αναδιοργάνωση' και 'εταιρεία' έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

(2) Τηρουμένων των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας (estate), συμφέρον, δικαίωμα, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα σε, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπάρχει ή δημιουργείται, κτάται ή μεταβιβάζεται, εκτός αν προηγουμένως επιβληθεί και εισπραχθεί το δυνάμει του Κεφαλαίου 3 του Πίνακα προβλεπόμενο τέλος.