Ατελής εγγραφή τίτλου σε ορισμένες περιπτώσεις

7.(1). Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται βάσει του Κεφαλαίου 3 και 3Α του Πίνακα, για την εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία-

(α) αποκτάται από νόμιμο κληρονόμο προσώπου, είτε με διαδοχή εξ αδιαθέτου, είτε με διαθήκη,

(α1) αποκτάται είτε από δωρεά ή από πώληση από ανάδοχο γονέα προς τέκνο είτε από ανάδοχο τέκνο μετά το θάνατο του ανάδοχου γονέα του δυνάμει διαθήκης.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου "ανάδοχος γονεάς" και "ανάδοχο τέκνο" έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Μέρος III του περί Παιδιών Νόμου.

(β) προηγουμένως απαλλοτριώθηκε και επιστρέφεται από την απαλλοτριούσα αρχή στον πρώην κύριο της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας,

(γ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου αυτού, μεταβιβάζεται σε αγαθοεργό ίδρυμα ή οργανισμό κοινής ωφελείας, όταν τέτοιο ίδρυμα ή οργανισμός δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «οικονομική δραστηριότητα» σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά και η οποία, δύναται να ασκείται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

(δ) μεταβιβάζεται από εταιρεία σε εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «αναδιοργάνωση» και «εταιρεία» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 και του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δεν εγγράφεται δικαίωμα ιδιοκτησίας (estate), συμφέρον, δικαίωμα, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα επί, υπό ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, εκτός αν προηγουμένως επιβληθεί και εισπραχθεί το προβλεπόμενο τέλος, βάσει του παρόντος Νόμου.