Ατελής εγγραφή τίτλου σε ορισμένες περιπτώσεις

7.-(1) Κανένα τέλος δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται βάσει του Κεφαλαίου 3 του Πίνακα για την εγγραφή ακίνητης τίτλου ιδιοκτησίας-

(α) η οποία αποκτήθηκε από νόμιμο κληρονόμο προσώπου το οποίο απέθανε, είτε με διαδοχή εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη˙

(β) η οποία προηγουμένως απαλλοτριώθηκε και επιστράφηκε από την απαλλοτριούσα αρχή στον πρώην ιδιοκτήτη της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας˙

(γ) η οποία αποκτήθηκε από κάποιο αγαθοεργό ίδρυμα ή οργανισμό κοινής ωφέλειας.

(2) Τηρουμένων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας (estate), συμφέρον, δικαίωμα, προνόμιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα σε, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπάρχει ή δημιουργείται, κτάται ή μεταβιβάζεται, εκτός αν προηγουμένως επιβληθεί και εισπραχθεί το δυνάμει του Κεφαλαίου 3 του Πίνακα προβλεπόμενο τέλος.