Δήλωση ως προς την εφαρμογή των κανόνων πρέπει να περιλαμβάνεται στις φορτωτικές

4. Κάθε φορτωτική ή παρόμοιος τίτλος ιδιοκτησίας, που εκδίδεται στην Κύπρο ο οποίος περιλαμβάνει ή αποτελεί απόδειξη οποιασδήποτε σύμβασης στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες περιλαμβάνει ρητή δήλωση ότι ισχύει τηρουμένων των διατάξεων των εν λόγω κανόνων όπως εφαρμόζονται από το Νόμο αυτό.