Εξουσία εισόδου σε γη για επιθεώρηση και επιδιόρθωση αγωγών

12. Μετά την εγκατάσταση αγωγού σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, είναι νόμιμο για το δικαιούχο ή για το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον αγωγό αυτό ή για οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γραπτώς από οποιοδήποτε από αυτούς, από καιρό σε καιρό όταν καθίσταται αναγκαίο, να εισέρχεται στη γη στην οποία έχει εγκατασταθεί ο αγωγός αυτός για σκοπούς επιθεώρησης και με τέτοια βοήθεια που δυνατό να είναι αναγκαία για σκοπούς επιδιόρθωσης αυτού, ή σε περίπτωση που ο αγωγός αυτός δεν χρειάζεται πλέον, για σκοπούς απομάκρυνσης αυτού. Όταν απομακρύνεται αγωγός, η επιφάνεια της γης επαναφέρεται αμέσως στην προηγούμενη της κατάσταση. Σε περίπτωση παράλειψης η επαναφορά αυτή δύναται να γίνει από τον ιδιοκτήτη της γης, και τα έξοδα αυτής ανακτώνται από το πρόσωπο που έχει υποχρέωση για αυτή μέσω Δικαστηρίου.