Παρεμπόδιση αδειούχου και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων

13. Πρόσωπο το οποίο παρακωλύει, παρεμποδίζει, ή παρεμβαίνει με την άσκηση δικαιώματος εισόδου στη γη, οποιουδήποτε δικαιούχου, ή προσώπου που έχει την ευθύνη αγωγού, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή των υπηρετών ή αντιπροσώπων που δεόντως εξουσιοδοτούνται γραπτώς από οποιοδήποτε τέτοιο αδειούχο ή πρόσωπο, που παρέχεται από το Νόμο αυτό για σκοπούς εγκατάστασης και σύνδεσης ή επιδιόρθωσης, επιθεώρησης ή απομάκρυνσης οποιουδήποτε αγωγού θα υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.